mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 II. Lygtinis paleidimas ir probacija

Teisė į laisvę ir saugumą

II. Lygtinis paleidimas ir probacija

2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo Probacijos įstatymas,[1] įtvirtinęs, jog probacija – tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamoji priežiūra.[2]

Vis retesnis lygtinio paleidimo taikymas toliau didina kalinių skaičių ir didina įtampą įkalinimo įstaigose, kalinių ir jų artimųjų nepasitenkinimą teismų sprendimais.

Probacijos įstatymas kartu su Baudžiamojo kodekso,[3] Baudžiamojo proceso kodekso[4] ir Bausmių vykdymo kodekso[5] pakeitimais ir papildymais sukūrė naujus teisinius probacijos sistemos Lietuvoje pagrindus. Buvo sukurtos prielaidos labiau individualizuoti probacijos vykdymą, tačiau po šių įstatymų įsigaliojimo probacija imta taikyti rečiau nei prieš jų priėmimą: 2012 m. laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas tesudarė 8,2% visų paskirtų bausmių, 2013 m. – 6,9%; 2012 m. lygtinai buvo paleista 36,5% visų iš įkalinimo įstaigų išleistų asmenų, 2013 m. – 34,2%. Abi probacijos formos 2013 m. buvo pritaikytos rečiausiai per visą atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį.[6]

Vis retesnis lygtinio paleidimo taikymas toliau didina kalinių skaičių ir didina įtampą įkalinimo įstaigose,[7] kalinių ir jų artimųjų nepasitenkinimą teismų sprendimais, kurie dėl nuteistiesiems nesuprantamų argumentų netvirtina Lygtinio paleidimo komisijų nutarimų paleisti nuteistuosius lygtinai.[8]

Viena iš svarbių palaipsnės integracijos priemonių yra trumpalaikės išvykos, darbo ir mokymosi galimybės už įkalinimo įstaigos ribų. Matyti gerų šios praktikos pavyzdžių, tačiau jie vis dar labai reti.[9] Taip pat buvo pradėti kurti pusiaukelės namai – įstaigos, kuriose taikant mažesnius laisvės apribojimus gyvens baigiantys atlikti bausmę nuteistieji, ruošiami lygtiniam paleidimui.[10] Nuteistieji pusiaukelės namuose bus paruošiami gyventi savarankiškai, įdarbinami ir kitais būdais reintegruojami į visuomenę. Deja, pusiaukelės namų plėtrą stabdo gyventojų priešiškumas bei stereotipai.[11]

Intensyvi nuteistųjų priežiūra (elektroninėmis apyrankėmis) taikoma retai – tenkinama mažiau nei 1 iš 6 prašymų skirti šią priemonę, nors pagrindinis šios sistemos diegimo tikslas buvo mažinti kalinių skaičių.[12] Tai, kad elektroninės apyrankės naudojamos itin retai, nepaisant to, kad susiję pažeidimai reti, rodo nepagrįstą institucijų nepasitikėjimą naujovėmis.

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Bausmių vykdymo kodekso papildymo ir pakeitimo įstatymas,[13] kuriuo uždrausta lygtinai paleisti asmenis, nuteistus už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Šiuo pakeitimu ne tik buvo atimta galimybė tokiems asmenims pritaikyti probaciją, tačiau jis pagal bendrą bausmių vykdymo teisės principą imtas taikyti ir bausmę jau atliekantiems asmenims. Nors šiuo atveju ir siekiama griežtos atsakomybės už sunkius nusikaltimus užtikrinimo, galimybės taikyti probacijos priemones šiai kategorijai nuteistųjų atsisakymas gali lemti negiamus padarinius – sunkesnę šių nuteistųjų resocializaciją bei padidinti pakartotinių nusikaltimų tikimybę.

Probacijos įstatymas numato, jog Probacijos tarnybos, siekdamos probacijos tikslo – užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą – sutarčių pagrindu bendradarbiauja su asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais juridiniais asmenimis ar jų padaliniais ir savanoriais.[14] Šie probuojamiesiems gali teikti socialinę pagalbą, rūpintis jų resocializacija, įgyvendinti elgesio pataisos programas.

Tačiau praktikoje probacijos sistemoje vis dar per retai naudojamasi nevyriausybinių organizacijų pagalba ir paslaugomis.[15] Dauguma probacijos tarnybų su nevyriausybinėmis organizacijomis dirba tik epizodiškai, organizuodamos įvairias akcijas.[16] Vienintelė Vilniaus apygardos probacijos tarnyba ilgą laiką bendradarbiauja su Vilniaus arkivyskupijos Caritu ir Lietuvos kalinių globos draugija, naudodamasi šių organizacijų paslaugomis įgyvendinant tam tikras nuteistųjų socialinės integracijos funkcijas.[17]

Vienas iš svarbių probacijos sistemos prioritetų turėtų būti savanorių įtraukimas į probacijos veiklą. Savanoriška veikla ne tik leidžia užmegzti artimesnį ir pasitikėjimu paremtą santykį, kuris yra svarbi nuteistųjų integracijos prielaida, bet ir didina pačių savanorių kompetenciją, leidžia įveikti stereotipus apie nuteistuosius. Nuo 2012 m. vasario mėnesio Vilniaus regiono probacijos tarnyba pirmoji pradėjo ieškoti savanorių. Per pirmuosius metus į probacijos tarnybos veiklą buvo įtraukti 26 savanoriai, iš kurių 15 asmenų dalyvavo tęstinėse probacijos veiklose ir pratęsė savanorystės sutartis iki 2013 m. rudens.[18] Po 2013 m. rugsėjo 25 d. vykusio pristatymo savanoriams norą savanoriškai dirbti išreiškė 20 studentų, kuriems buvo organizuoti įvadiniai mokymai.[19] Grupė savanorių buvo renkama ir 2014 m. rudenį. Nuo 2014 m. pabaigos dauguma probacijos tarnybų ėmė skelbti, kad ieško savanorių. Nors Probacijos įstatymas įtvirtina bendradarbiavimo, subsidiarumo ir savanorystės skaitinimo principą,[20] tačiau į savanorių įtraukimą vis dar nėra atsižvelgiama vertinant probacijos tarnybų veiklos rezultatus pagal nustatytus kriterijus.

Išvados ir rekomendacijos

  • Vystant probacijos sistemą, rekomenduotina:
  • Aiškiai nustatyti Lygtinio paleidimo komisijų ir teismų kompetencijas, priimant sprendimus dėl lygtinio paleidimo; tikslius kriterijus, pagal kuriuos priimami sprendimai, siekiant išvengti galimybių neargumentuotai riboti lygtinio paleidimo galimybes.
  • Toliau plėsti individualizuotą progresinę palaipsnio lygtinio paleidimo sistemą (su trumpalaikėmis išvykomis, darbo ir mokymosi laisvėje galimybėmis, apgyvendinimu pusiaukelės namuose, tikslinga pagalba ir parama rengiant paleidimui į laisvę), į ją kaip pilnaverčius partnerius apjungiant ir nevyriausybines organizacijas bei savanorius;
  • Ištirti intensyvios priežiūros (elektroninėmis priemonėmis) efektyvumą, veiksmingumą ir poreikį, šviesti sprendimų priėmėjus apie šios priemonės praktinį veiksmingumą bei skatinti dažnesnį naudojimą.

[1] Probacijos įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1860, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415894&p_tr2=2

[2] Probacijos įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1860, 2 str. 5 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415894&p_tr2=2

[3] Baudžiamojo kodekso 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92 straipsnių pakeitimo ir 77, 94 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1861, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415895

[4] Baudžiamojo proceso kodekso 89, 90, 339, 342, 348, 357, 358, 360, 362, 364, 452 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 361, 2531 straipsniais įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1862, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415896&p_tr2=2

[5] Bausmių vykdymo kodekso 18, 19, 66, 90, 91, 126, 138, 140, 152, 154, 157, 158, 159, 164, 176 straipsnių pakeitimo ir 127, 160, 161, 162, 163, 179 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1863, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415895

[6] Gintautas Sakalauskas, “Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir praktika“ 2013 m., Nr. 4 (82), 5-39 psl.

[7] Dalia Gudavičiūtė, “Į laisvę anksčiau laiko norėję išeiti kaliniai – nuvilti ir įsiutę”, lrytas.lt, 2013 m. birželio 16 d., http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kriminalai/i-laisve-anksciau-laiko-noreje-iseiti-kaliniai-nuvilti-ir-isiute.htm

[8] “Prie Seimo vyko piketas dėl kalinių”, delfi.lt, 2014 m. spalio 11 d., http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=63019256

[9] Arturas Paknys, Tadas Ignatavičius, “Dirbti už pataisos namų vartų – be sargybos”, lrytas.lt, 2013 m. rugsėjo 3 d, http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/dirbti-uz-pataisos-namu-vartu-be-sargybos.htm

[10] Rasa Stundžienė, “Nuteistos moterys su savo vaikais taps panevėžiečių kaimynėmis”, lrytas.lt, 2013 m. birželio 5 d., http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/nuteistos-moterys-su-savo-vaikais-taps-panevezieciu-kaimynemis-201306042059.htm; “Naujovė Lietuvos kaliniams – “Pusiaukelės namai””, delfi.lt, 2014 m. spalio 11 d., http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujove-lietuvos-kaliniams-pusiaukeles-namai.d?id=66089958; Loreta Juodzevičienė, “Likus pusmečiui iki laisvės, kaliniai įsikurs naujuose namuose”, lrytas.lt, 2014 m. spalio 23 d., http://bustas.lrytas.lt/nekilnojamasis-turtas/likus-pusmeciui-iki-laisves-kaliniai-isikurs-naujuose-namuose.htm

[11] Ričardas Vitkus, “Centre gyvenantys šiauliečiai apsigynė nuo kalinių kaimynystės”, lrytas.lt, 2014 m. vasario 5 d., http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/centre-gyvenantys-siaulieciai-apsigyne-nuo-kaliniu-kaimynystes-201402051659.htm

[12] Rasa Stundžienė, “Vartus į laisvę atidaro plastiko žiedas ant kojos ar rankos”, lrytas.lt, 2013 m. rugsėjo 11 d., http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/vartus-i-laisve-atidaro-plastiko-ziedas-ant-kojos-ar-rankos-201308251939.htm

[13] Bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas, 2012 m. birželio 5 d., Nr. XI-2040, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=426467&b=

[14] Probacijos įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1860, 7 str. 1 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415894&p_tr2=2

[15] Rasa Cibulskytė, “Pusę gyvenimo kalėjęs vyras: “Man nereikia pašalpų, užsidirbti galiu pats”, lrytas.lt, 2012 m. lapkričio 13 d., http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/puse-gyvenimo-kalejes-vyras-man-nereikia-pasalpu-uzsidirbti-galiu-pats.htm

[16] Kalėjimų departamentas, Probacijos skyriaus pažyma “Apie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apygardų probacijos tarnybų ir probacijos skyriaus tarnybinės veiklos rezultatus per 2012 metus“, 2013 m. vasario 8 d., Nr. LV-186

[17] Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, projektas “Sisteminga nuteistųjų integracija Vilniaus regione”, 2014 m. spalio 22 d., http://www.kaldep.lt/lt/vapt/tarptautinis-bendradarbiavimas_276_723/projektine-veikla.html

[18] “Drąsi savanorystė probacijoje”, teisingumas.lt, 2013 m. balandžio 4 d., http://www.teisingumas.lt/nj/rodytivn/aktualijos/611

[19] Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, “Savanorystė Vilniaus apygardos probacijos tarnyboje”, 2013 m. spalio 18 d., http://195.182.69.242/lt/vapt/naujienos-vrpi/archive/p70/savanoryste-vilniaus-apygardos-ypkk.html

[20] Probacijos įstatymas, 2011 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-1860, 4 str. 2 d. 4 p., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415894&p_tr2=2


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 I. Suėmimas Teisė į teisingą teismą