mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 I. Pasyviosios rinkimų teisės apribojimai

Teisė į laisvus rinkimus

I. Pasyviosios rinkimų teisės apribojimai

2004 m. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad asmuo, kuris šiurkščiai pažeidė Konstituciją, sulaužė priesaiką, padarė tokį nusikaltimą, kuriuo kartu šiurkščiai pažeidė Konstituciją, sulaužė priesaiką, ir dėl to apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš užimamų pareigų, niekada negali užimti tokių pareigų, kurių ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu.[1]

Tais pačiais metais, po Seime inicijuoto apkaltos proceso už Konstitucijos pažeidimus bei priesaikos sulaužymą, Rolandas Paksas buvo pašalintas iš prezidento pareigų.[2] Vadovaujantis minėtu Konstitucinio Teismo nutarimu, jis iki gyvos galvos negalės kelti savo kandidatūros Prezidento ir Seimo rinkimuose.

2011 m. Europos žmogaus teisių teismas priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad Lietuva, nustatydama absoliutų draudimą Rolandui Paksui bet kada ateityje būti renkamam į Lietuvos Seimą, pažeidė jo teisę į laisvus rinkimus.[3]

Kadangi EŽTT nesvarstė klausimo dėl draudimo būti renkamam į kitas nei Seimo nario pareigas, Rolandas Paksas taip pat kreipėsi ir į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą. 2014 m. balandžio 25 d. Komitetas nustatė, kad absoliutus draudimas bet kada ateityje kelti savo kandidatūrą Prezidento rinkimuose, tapti Ministru Pirmininku arba ministru „[buvo priimtas] nesilaikant būtinų teisėtų lūkesčių ir objektyvumo [principų]“ ir dėl to pažeidė Tarptautinių pilietinių ir politinių teisių paktą.[4]

Toks pasiūlymas iškreipia EŽTT ir Komiteto sprendimų esmę, kadangi nei vienas jų nenustatė naujų Rolando Pakso apkaltos proceso aplinkybių ar kitaip nekvestionavo šio proceso teisėtumo. Kadangi faktinės aplinkybės, nustatytos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadoje, nėra išnykusios, apkaltos panaikinimas būtų neteisėtas.

Nors tiek EŽTT, tiek Komitetas rekomendavo Lietuvai peržiūrėti savo teisinį reguliavimą ir numatyti proporcingesnį pasyviosios rinkimų teisės ribojimo laikotarpį, per 2013-2014 m. to vis dar nebuvo padaryta. Atvirkščiai, kai kurie šiame kontekste teikti pasiūlymai primena bandymą apeiti Konstitucijos nuostatas ir pakeisti apkaltos metu nustatytas aplinkybes.

Pavyzdžiui, 2014 m. gegužę Seime suburta laikinoji tyrimo komisija „Dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo[5] pasiūlė, kaip EŽTT ir Komiteto sprendimų įgyvendinimo priemonę, atšaukti Rolando Pakso apkaltą balsavimu Seime.[6] Nors kol kas tokia galimybė Seimo Statute nėra numatyta, komisija siūlo priimti atitinkamus Seimo Statuto pakeitimus.[7] Komisijos išvadų Seimas dar nesvarstė.[8]

 Toks pasiūlymas iškreipia EŽTT ir Komiteto sprendimų esmę, kadangi nei vienas jų nenustatė naujų Rolando Pakso apkaltos proceso aplinkybių ar kitaip nekvestionavo šio proceso teisėtumo. Kadangi faktinės aplinkybės, nustatytos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadoje,[9] nėra išnykusios, apkaltos panaikinimas būtų neteisėtas. Pažymėtina, kad sprendimų įgyvendinimo tikslas yra ne tik atlyginti pažeidimu padarytą žalą konkrečiam asmeniui, bet ir užkirsti kelią tiek Konvencijos, tiek Pakto nuostatų pažeidimams ateityje.[10] Konstitucinis Teismas yra kelis kartus pažymėjęs, kad vienintelis teisėtas būdas tą padaryti – priimti atitinkamas Konstitucijos pataisas.[11] 

 Išvados ir rekomendacijos 

  • 2014 m. Europos žmogaus teisių teismo ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimai bylose Paksas prieš Lietuvą liko neįgyvendinti.
  • Atsižvelgiant į tarptautinių teismų rekomendacijas bei Konstitucinio Teismo išaiškinimus, rekomenduojama inicijuoti politinę diskusiją dėl Konstitucijos pakeitimo, nustatant draudimo užimti pareigas, susijusias su priesaikos valstybei davimu, terminą ir/arba procedūrą, siekiant patikrinti, ar asmuo yra pasirengęs duoti priesaiką.

[1] Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas byloje Nr. 24/04, http://lrkt.freshmedia.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta265/content

[2] “Prezidentas R.Paksas yra nušalintas nuo pareigų“, delfi.lt, 2004 m. balandžio 6 d., http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidentas-rpaksas-yra-nusalintas-nuo-pareigu.d?id=4072061

[3] EŽTT 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 34932/04, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102617.

[4] Komitetas nustatė, kad Lietuva pažeidė Pakto 25 straipsnio (b) ir (c) dalis. JT Žmogaus teisių komiteto 2014 m. kovo 25 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 2155/2012, http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/2155-2012.html

[5] Seimo nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo sudarymo”, 2010 m. gegužės 13 d., Nr. 2014-05485, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364093&p_query=&p_tr2=  

[6] Liepa Žalnienė, “Rolando Pakso teisių atstatymo komisija siūlo perrašyti istoriją ir panaikinti apkaltą“, 15min.lt, 2014 m. rugsėjo mėn. 24 d., http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rolando-pakso-politiniu-teisiu-atstatymo-komisija-apkalta-buvo-lauzta-is-pirsto-ja-reikia-atsaukti-56-455325

[7] Liepa Žalnienė, “Rolando Pakso teisių atstatymo komisija siūlo perrašyti istoriją ir panaikinti apkaltą“, 15min.lt, 2014 m. rugsėjo mėn. 24 d., http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rolando-pakso-politiniu-teisiu-atstatymo-komisija-apkalta-buvo-lauzta-is-pirsto-ja-reikia-atsaukti-56-455325

[8] Telefoninis pokalbis su Seimo Komisijų biuro vedėju, 2015 m. vasario 19 d.

[9] Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada Nr. 14/04, http://lrkt.freshmedia.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta259/content

[10] Žmogaus teisių stebėjimo institutas, “Išvada dėl EŽTT sprendimo byloje Pakas prieš Lietuvą (2011) ir JT Žmogaus teisių komiteto sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą (2014) įgyvendinimo“, 2014 m. birželio 30 d., http://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/2014-06-30%20(IS-IX-11-2)%20Isvada%20del%20sprendimu%20bylose%20Paksas%20pries%20Lietuva%20igyvendinimo.pdf

[11] Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 10 d. pareiškimas “Dėl Europos žmogaus teisių teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimo įgyvendinimo“, http://www.lrkt.lt/Pranesimai/txt_2011/L20110110c.htm; Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 8/2012, http://lrkt.freshmedia.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta125/content  


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 Teisė į laisvus rinkimus II. Neįgaliųjų teisės į laisvus rinkimus užtikrinimas