mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 Teisė į gyvybę

Teisė į gyvybę

Mirties bausmė Lietuvoje nustota taikyti 1996 m., o oficialiai panaikinta 1998 m. gruodį, po to, kai Konstitucinis Teismas išaiškino, kad mirties bausmė prieštarauja Konstitucijai.Konstitucinis Teismas tuomet pažymėjo, kad svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė yra teisė į gyvybę. Pagal Konstitucijos 19 straipsnį žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas, vadinasi, įstatymų, leidžiančių atimti žmogaus teisę į gyvybę, neturėtų būti.

Panaikinti mirties bausmę Lietuva įsipareigojo ir tarptautiniu lygiu: 1999 m. Lietuva ratifikavo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolą dėl mirties bausmės panaikinimo,2 2003 m. – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolą Nr.13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais.3 Mirties bausmės panaikinimas taip pat buvo viena iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje sąlygų. 

2 Įstatymas “Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolo dėl mirties bausmės panaikinimo ratifikavimo“, 1999 m. birželio 22 d., Nr. VIII-1250, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=83128 3 Įstatymas “Dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais ratifikavimo“, 2003 m. spalio 16 d., Nr. IX-1782, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=220298

Nepaisant nacionalinių ir tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų, 2013 m. rugsėjo mėnesį vienas Seimo narys užregistravo Baudžiamojo kodekso pataisas,4 kuriomis siūlyta grąžinti mirties bausmės taikymą Lietuvoje. Iniciatyvą paskatino neva nebekontroliuojama kriminogeninė situacija Lietuvoje, baisūs įvykiai bei mažėjantis saugumas šalyje, kurį atkurti turėtų padėti mirties bausmės grąžinimas.5 Teikiant šį pasiūlymą nevengta manipuliuoti ir visuomenėje kilusiu nerimu po žiauraus 17-metės nužudymo.6

Ištrauka iš Aiškinamojo Rašto dėl Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, [7]

Siūlomi Baudžiamojo kodekso pakeitimai po neigiamų Teisės departamento,8 Teisės ir teisėtvarkos komiteto9 bei Europos teisės departamento10 išvadų toliau svarstomi nebuvo dėl siūlomo projekto prieštaravimo Konstitucijai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, jos protokolams Nr. 6 ir 13, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijai, Tarptautinoo pilietinių ir polotinių teisių pakto antrajam fakultatyviniam protokolui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės asamblėjos rezoliucijoms ir kitiems tarptautiniams dokumentams. 

Greta nacionalinių teisėkūros iniciatyvų, prieštaraujančių teisei į gyvybę, 2013-2014 m. Lietuva realiai pažeidė teisės į gyvybę nuostatą, t. y. Europos žmogaus teisių konvencijos 2 straipsnį. 2013 m. Lietuva pralaimėjo bylą Banel prieš Lietuvą Europos žmogaus teisių teisme. Pareiškėja, kurios vaikas žuvo po to, kai ant jo užkrito apleisto namo balkonas, teigė, kad Vilniaus miesto savivaldybė neužtikrino reikiamos miesto pastatų priežiūros, ko pasėkoje žuvo jos sūnus.

Europos žmogaus teisių teismas pažymėjo, kad Konvencija įpareigoja valstybę ne tik pačiai susilaikyti nuo tyčinių ir neteisėtų gyvybės atėmimo veikų, bet taip pat ir imtis būtinų veiksmų, siekiant apsaugoti asmenų, esančių jos jurisdikcijoje, gyvybes.11 Kitaip tariant, valstybės pareiga įgyvendinant teisę į gyvybę taip pat apima ir pareigą imtis būtinų priemonių, siekiant užtikrinti asmenų saugumą viešosiose vietose, bei pareigą užtikrinti efektyvius ir nepriklausomus teisinius procesus, kurie nustatytų faktus, patrauktų kaltus asmenis atsakomybėn bei aukoms atlygintų patirtą žalą.12

Išnagrinėjęs bylos aplinkybes, Teismas atkreipė dėmesį į ikiteisminio tyrimo trūkumus šioje byloje, t. y.  pareigūnai, rinkdami įrodymus, veikė aplaidžiai, ignoravo galimybes identifikuoti atsakingus asmenis, įskaitant  ir  kaltinimų  pareiškimą  Vilniaus savivaldybės  vadovybei.13 Teismas nustatė pozityvios pareigos apsaugoti pareiškėjos 13-mečio sūnaus teisę į gyvybę pažeidimą bei valstybės nesugebėjimą ištirti šio incidento tinkamai ir laiku.14

Išvados ir rekomendacijos

  • Nors žmogaus teisėms prieštaraujanti iniciatyva grąžinti mirties bausmės taikymą Seime toliau nebuvo svarstoma, šis atvejis iliustruoja Lietuvoje paplitusią praktiką, kuomet įstatymų leidėjai dėl populistinių priežasčių nepaiso pamatinių žmogaus teisių ir teikia akivaizdžiai joms prieštaraujančius įstatymų projektus.
  • Pagirtinos išvadas teikusių institucijų pozicijos, užkirtusios kelią tolimesniam projekto svarstymui – tiek Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, tiek Seimo kanceliarijos Teisės departamentas ir Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos pagrįstai ir argumentuotai išsakė, jog minėta iniciatyva prieštarauja Lietuvos Konstitucijai ir tarptautiniams žmogaus teisių įsipareigojimams, todėl toliau neturėtų būti svarstoma.

 1 Konstitucinio Teismo nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 1998 m. gruodžio 9 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=68774&p_query=&p_tr2= 

2 Įstatymas “Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolo dėl mirties bausmės panaikinimo ratifikavimo“, 1999 m. birželio 22 d., Nr. VIII-1250, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=83128

3 Įstatymas “Dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais ratifikavimo“, 2003 m. spalio 16 d., Nr. IX-1782, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=220298

4 Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, 2013 m. rugsėjo 23 d., Nr. XIIP-1021, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456343&p_query=mirties%20bausme&p_tr2=1

5 Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 2013 m. rugsėjo 23 d., Nr. XIIP-1021, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456345

6 “Automobilio bagažinėje Panevėžio rajone gyva sudeginta mergina: įvykių chronologija“, 15min.lt, 2013 m. rugsėjo 21 d., http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/automobilio-bagazineje-panevezio-rajone-gyva-sudeginta-mergina-ivykiu-chronologija-59-371024

7 Ištrauka iš Aiškinamojo Rašto dėl Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456345

8 Teisės departamento išvada dėl Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, 2013 m. rugsėjo 30 d., Nr. XIIP-1021, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456835

9 Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, 2013 m. spalio 9 d., Nr. XIIP-1021, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457390

10  Europos teisės departamento išvada dėl Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, 2013 m. spalio 11 d., Nr. XIIP-1021, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457509

11 EŽTT 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimas byloje Banel prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 14326/11, 63 paragrafas, http://goo.gl/0jw0Qf

12 EŽTT 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimas byloje Banel prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 14326/11, 66 paragrafas, http://goo.gl/0jw0Qf

13 EŽTT 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimas byloje Banel prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 14326/11, 71 paragrafas, http://goo.gl/0jw0Qf

14 EŽTT 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimas byloje Banel prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 14326/11, 72 paragrafas, http://goo.gl/0jw0Qf


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 Apžvalga trumpai Kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas