mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 III. Teisės į laisvus rinkimus apribojimai užsieniečiams

Teisė į laisvus rinkimus

III. Teisės į laisvus rinkimus apribojimai užsieniečiams

Europos Sąjungos direktyva 94/80/EB įtvirtina, kad kiekvienas asmuo, kuris yra ES pilietis ir nėra gyvenamosios vietos valstybės narės pilietis, bet atitinka tuos pačius teisei balsuoti ir būti kandidatu keliamus reikalavimus, kuriuos ta valstybė pagal įstatymą taiko savo piliečiams, turi teisę balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje.[1]

2012 m. pabaigoje buvo priimti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimai, numatantys, jog savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, t. y. Lietuvos pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą deklaravo šios savivaldybės teritorijoje; arba teisę gyventi Lietuvoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą deklaravo šios savivaldybės teritorijoje; arba kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje, ir kuris savo gyvenamąją vietą deklaravo šios savivaldybės teritorijoje.[2] Laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (ne ES piliečiai) vis dar negali nei būti renkami savivaldybių tarybų rinkimuose, nei juose balsuoti.[3] Galimybė tapti meru yra suteikta išskirtai Lietuvos piliečiams.[4]                                                

2014 m. buvo įtvirtinta užsieniečių dalyvavimo politinių partijų veikloje galimybė. Tiesa, naujos galimybės – nors ir labai ribotos – atsivėrė tik Europos Sąjungos, bet ne trečiųjų valstybių piliečiams. 

Iki 2014 m. pabaigos Politinių partijų įstatymas numatė, jog politinės partijos steigėjais ir nariais gali būti tik Lietuvos piliečiai.[5] Nuo 2015 m. sausio 1 d., įsigaliojus Politinių partijų įstatymo pataisoms, politinių partijų nariais gali tapti ir tie ES piliečiai, kurie nepriklauso kitų šalių politinėms partijoms, ir kurie Lietuvoje be pertraukos pragyveno pastaruosius 5 metus.[6] Politinių partijų steigėjais ES piliečiai būti negali. Deja, net ir šių įstatymo pataisų, suteikiančių ribotas galimybes užsieniečiams dalyvauti politinių partijų veikloje, priėmimo procesas nebuvo sklandus. 

Laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (ne ES piliečiai) vis dar negali nei būti renkami savivaldybių tarybų rinkimuose, nei juose balsuoti. 2014 m. buvo įtvirtinta užsieniečių dalyvavimo politinių partijų veikloje galimybė. Tiesa, naujos galimybės – nors ir labai ribotos – atsivėrė tik Europos Sąjungos, bet ne trečiųjų valstybių piliečiams.

Kai 2013 m. liepą Teisingumo ministerija pateikė Politinių partijų įstatymo pataisas, numatančias leisti ES piliečiams tapti politinių partijų nariais ir jas steigti,[7] Seimas pasisakė prieš įstatymo pataisas ir nepritarė šio projekto tolesniam svarstymui. Konservatoriškos politinės jėgos akcentavo grėsmes Lietuvos suverenumui, valstybingumui, nacionalinio tapatumo išsaugojimui ir teritoriniam vientisumui.[8] Vėliau Seimui buvo pateiktos dar kelios mažiau ambicingos šio įstatymo pataisų versijos, kuriose buvo numatyta, kad ES piliečiais galėtų būti tik politinių partijų nariais, bet ne steigėjais.[9] Galutinė versija atspindi politinį kompromisą ir yra mažiausiai palanki ES piliečiams iš visų, nes joje yra įtvirtintas papildomas apribojimas nebūti „kitų šalių partijų ar politinių organizacijų nariais“ bei įtvirtintas reikalavimas pragyventi Lietuvoje be perstojo 5 metus. Lygiavertis reikalavimas nebūti kitų šalių partijų ar politinių organizacijų nariais Lietuvos piliečiams nėra numatytas. 

Išvados ir rekomendacijos 

  • Teigiamai vertinami 2014 m. lapkričio mėnesį priimti Politinių partijų įstatymo pakeitimai, suteikiantys teisę ES piliečiams tapti Lietuvos partijų nariais.
  • Rekomenduojama tęsti politinį dialogą ir išplėsti ES piliečių teisę dalyvauti Lietuvos politinėse partijose, numatant jiems galimybę tokias partijas steigti bei suteikiant lygiavertes teises būti politinių partijų nariais nuolat ir laikinai Lietuvoje gyvenantiems ES piliečiams; taip pat rekomenduotina išplėsti ne ES piliečių dalyvavimo politinių partijų veikloje galimybes.
  • Laikinai Lietuvoje gyvenančių užsieniečių (ne ES piliečių) dalyvavimo savivaldos rinkimuose galimybės lieka suvaržytos: jie iki šiol negali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose. Rekomenduojama keisti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams rinkti savivaldybių tarybų narius ir būti išrinktiems į tarybas.

[1] Tarybos Direktyva 94/80/EB, nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus, 1994 m. gruodžio 19 d., 3 str., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31994L0080

[2] Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-532, 2 str. 2 ir 3 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493985

[3] Karolis Žibas,  “Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės“, 2014 m. kovo mėn., http://www.mipas.lt/lt/projektine-veikla/304/lietuvoje-gyvenanciu-treciuju-saliu-pilieciu-politinis-dalyvavimas-ir-rinkimu-teises

[4] Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-532, 2 str. 2 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493985

[5] Politinių partijų įstatymas, 2004 m. balandžio 15 d., Nr. 54-1831, 5 str.,  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478862

[6] Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės ir 2, 3, 5, 8 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2014 m. lapkričio 6 d., XII-1292, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=487540

[7] Politinių partijų įstatymo preambulės, 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2013 m. liepos mėn. 22 d., Nr. XIIP-875, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453884  

[8] Karolis Žibas, “Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės“, 2014 m. kovo mėn., http://www.mipas.lt/lt/projektine-veikla/304/lietuvoje-gyvenanciu-treciuju-saliu-pilieciu-politinis-dalyvavimas-ir-rinkimu-teises

[9] Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 2, 3, 5, 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 2014 m. birželio 23 d., XIIP-875(3), http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=475969; Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 2, 3, 5, 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 2014 m. spalio 16 d., XIIP-875(4), http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=484936   


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 II. Neįgaliųjų teisės į laisvus rinkimus užtikrinimas ZTSI-logo